ScrollToTop
Nasza Babcia Realizowane projekty UE

Realizowane projekty UE

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Żłobek – Wrzosowa

Tytuł projektu: Żłobek Nasza Babcia na Wrzosowej

Okres realizacji:
01 sierpień 2019 r. – 31 lipiec 2021 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty

konkursowe)

Wnioskodawca:

“QADRATS” SYLWIA STARZYŃSKA

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmacnianie warunków umożliwiających podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi 40 uczestniczkom/uczestnikom projektu z Miasta Kielce i powiatu kieleckiego powracających do pracy bądź rozpoczynających pracę po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim są niewystarczające warunki godzenia życia zawodowego i rodzinnego spowodowane niewystarczającą dostępnością miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Kielce i powiecie kieleckim

Planowane efekty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [osoby] (27K i 1M)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] (12K i 0M)

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] (39K i 1M)

Liczba osób samotnie wychowujących dziecko oraz osób z rodzin wielodzietnych wchodzących na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem i/lub wychowaniem [osoby] (12K i 0M)

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [sztuki] (40)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [sztuki] (1)

Grupy docelowe:

Osoby (39 kobiet i 1 mężczyzna) powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, którym nie udało się podjąć pracy ze

względu na konieczność sprawowania samodzielnej opieki nad dzieckiem a także dzieci (19 dziewczynek i 21 chłopców) do 3 roku życia, które zostaną objęte opieką żłobkową mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Kielce lub powiatu kieleckiego

Opis działań:

Zadanie 1 – Wyposażenie pomieszczeń na działalność żłobka

Zadanie 2 – Organizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci

Zadanie 3 – Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 637 296,08 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 391 256,08

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 40 932,40

Wkład własny: 246 040,00

 

Miło nam Państwa poinformować, że stworzyliśmy projekt, który ma zapewnić możliwość powrotu na rynek pracy 40 rodzicom pozostających bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Na jego realizację staramy się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Od dnia 1 pażdziernika 2019 r. Żłobek Nasza Babcia na Wrzosowej przy ul. Wrzosowej 89 rozpocznie swoją działalność. Pierwszeństwo przyjęcia mają rodziny wielodzietne oraz mamy samotnie wychowujące dzieci. Koszt jaki poniosą Rodzice to TYLKO OPLATA ZA UBEZPIECZENIE NW ORAZ OPŁATA ZA ŻYWIENIE za całodzienny pobyt dziecka
w naszej placówce.
W ramach opłaty zapewniamy:
– całodzienne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek) przygotowane przez specjalnie zatrudnionego dietetyka
-wykwalifikowaną, zawsze uśmiechniętą kadrę
-opiekę pielęgniarki, psychologa ,logopedy
– codzienna naukę języka angielskiego
-zajęcia muzyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna
-nowoczesne, przestronne, kolorowe sale dydaktyczne
-przyjazne sypialnie
WARUNKI NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA
W RAMACH PROJEKTU :
– z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka powrót mamy do pracy (ew. podjęcie nowej pracy)
– zamieszkanie (mamy) w Kielcach lub powiecie kieleckim
– wiek dziecka od 6 m-ca do 3 lat
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, który mieści się w Kielcach na ul. Wrzosowej 89, a także do poprania poniżej lub ze strony realizatora projektu www.przedszkole-naszababcia.pl.
Wypełnione Karty można składać w w/w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-17.00, a także wysyłać drogą pocztową do dnia 30.08.2019.

 

 

powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status