ScrollToTop
Nasza Babcia Zrealizowane projekty UE

Zrealizowane projekty UE

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Żłobek – Wrzosowa

Tytuł projektu: Żłobek Nasza Babcia na Wrzosowej

Okres realizacji:
01 sierpień 2019 r. – 31 lipiec 2021 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty

konkursowe)

Wnioskodawca:

“QADRATS” SYLWIA STARZYŃSKA

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmacnianie warunków umożliwiających podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi 40 uczestniczkom/uczestnikom projektu z Miasta Kielce i powiatu kieleckiego powracających do pracy bądź rozpoczynających pracę po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim są niewystarczające warunki godzenia życia zawodowego i rodzinnego spowodowane niewystarczającą dostępnością miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Kielce i powiecie kieleckim

Planowane efekty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [osoby] (27K i 1M)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] (12K i 0M)

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] (39K i 1M)

Liczba osób samotnie wychowujących dziecko oraz osób z rodzin wielodzietnych wchodzących na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem i/lub wychowaniem [osoby] (12K i 0M)

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [sztuki] (40)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [sztuki] (1)

Grupy docelowe:

Osoby (39 kobiet i 1 mężczyzna) powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, którym nie udało się podjąć pracy ze

względu na konieczność sprawowania samodzielnej opieki nad dzieckiem a także dzieci (19 dziewczynek i 21 chłopców) do 3 roku życia, które zostaną objęte opieką żłobkową mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Kielce lub powiatu kieleckiego

Opis działań:

Zadanie 1 – Wyposażenie pomieszczeń na działalność żłobka

Zadanie 2 – Organizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci

Zadanie 3 – Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 637 296,08 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 391 256,08

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 40 932,40

Wkład własny: 246 040,00

 

Miło nam Państwa poinformować, że stworzyliśmy projekt, który ma zapewnić możliwość powrotu na rynek pracy 40 rodzicom pozostających bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Na jego realizację staramy się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Od dnia 1 pażdziernika 2019 r. Żłobek Nasza Babcia na Wrzosowej przy ul. Wrzosowej 89 rozpocznie swoją działalność. Pierwszeństwo przyjęcia mają rodziny wielodzietne oraz mamy samotnie wychowujące dzieci. Koszt jaki poniosą Rodzice to TYLKO OPLATA ZA UBEZPIECZENIE NW ORAZ OPŁATA ZA ŻYWIENIE za całodzienny pobyt dziecka
w naszej placówce.
W ramach opłaty zapewniamy:
– całodzienne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek) przygotowane przez specjalnie zatrudnionego dietetyka
-wykwalifikowaną, zawsze uśmiechniętą kadrę
-opiekę pielęgniarki, psychologa ,logopedy
– codzienna naukę języka angielskiego
-zajęcia muzyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna
-nowoczesne, przestronne, kolorowe sale dydaktyczne
-przyjazne sypialnie
WARUNKI NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA
W RAMACH PROJEKTU :
– z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka powrót mamy do pracy (ew. podjęcie nowej pracy)
– zamieszkanie (mamy) w Kielcach lub powiecie kieleckim
– wiek dziecka od 6 m-ca do 3 lat

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, który mieści się w Kielcach na ul. Wrzosowej 89, a także do poprania poniżej lub ze strony realizatora projektu www.przedszkole-naszababcia.pl.
Wypełnione Karty można składać w w/w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-17.00, a także wysyłać drogą pocztową do dnia 30.08.2019.

 

 


Formularz zgłoszeniowy (1)

regulamin (1)

regulamin aktualizacja 01.01.2021 r.

Rekrutacja do projektu

Rodzic w pracy, maluch w żłobku”

Informujemy, iż z dniem 14.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Rodzic w pracy, maluch w żłobku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do (projekty konkursowe) 

 

Warunki niezbędne do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie :

– sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3

– z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego/ u dziennego opiekuna lub u niani powrót rodzica do pracy (ew. podjęcie nowej pracy)

– zamieszkanie rodzica w rozumieniu KC w Województwie Świętokrzyskim, na terenie miasta Kielce lub gminy powiatu kieleckiego

– rodzic nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE z EFS

– posiadanie statusu osoby pracującej, bezrobotnej lub biernej zawodowo.

W ramach projektu wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają bon o wartości 500 zł miesięcznie (maksymalnie przez 11 miesięcy licząc od października 2020 r. do sierpnia 2022 r.) do wykorzystania na pokrycie kosztów: pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna lub wynagrodzenia niani.

Rekrutacja trwa do 25.09.2020 r.

W chwili wolnych miejsc rekrutacja trwa cały rok.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu pod adresem ul. Strasza 4 Kielce  lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: przedszkole_naszababcia@onet.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 505-611-600

Okres realizacji:
01 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

 Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

„Qadrats” Sylwia Starzyńska

 Partnerzy:

NIE

 Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenia poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego u min 43os. (40K,3M) spośród 48os. (44K, 4M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które uczą się/ pracują/ zamieszkują w rozum. KC teren miasta Kielce i powiatu kieleckiego poprzez sfinansowanie w/w osobom kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3, przez 11 miesięcy tj. w okresie od 01.10.2020 r. do 31.08.2021 r. (okres realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.)

Planowane efekty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu (10K) i (1M)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (30K) i (2M)

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (44K) i (4M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

Grupy docelowe:

  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

Opis działań:

Zadanie 1 – Sfinansowanie kosztów usług bieżące opieki nad dziećmi do lat 3

 

 Budżet projektu:

Koszty ogółem: 429 000,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 349 800,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 8 937,50 zł

Wkład własny: 79 200,00 zł

 

 

powrót