ScrollToTop
Nasza Babcia Dla rodzica

Dla rodzica

Tydzień adaptacyjny

Zapraszamy dzieci nowo zapisane do udziału w  darmowych zajęciach adaptacyjnych .

Program ma na celu:

  • skrócenie okresu adaptacji dzieci we wrześniu,
  • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania pociechy pod opiekę personelu przedszkola,
  • nawiązanie relacji z rodzicami,
  • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

Ponadto umożliwi dziecku poznawanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, rozładowanie negatywnych doznań dziecka, wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat przedszkola.


Program

Podstawę Programową wychowania Przedszkolnego realizujemy w oparciu o pakiet „Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem” to innowacyjny pakiet edukacyjny przeznaczony do pracy z dziećmi, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne, w szczególności dla dzieci 6-letnich. Wszystkie materiały są zgodne z aktualną podstawą programową i przygotowane z myślą o ułatwieniu codziennej pracy nauczyciela.

W pakiecie duży akcent położono na: rozwijanie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, kształtowanie dojrzałości społeczno-emocjonalnej oraz wspomaganie dziecięcej kreatywności poprzez ciekawe pomysły na prace manualno-plastyczne, twórcze zajęcia i zabawy.

Młodsze dzieci realizują podstawę programową poprzez pakiety:

Trampolina Czterolatka
Pakiet został przygotowany z myślą o dzieciach, które uczęszczały do przedszkola oraz tych, które dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną.
Ćwiczenia sprzyjają kształtowaniu indywidualnych talentów i predyspozycji dzieci, rozbudzają ich ciekawość.

Trampolina pięciolatka

Pakiet edukacyjny przeznaczony dla dzieci 5 letnich, który inspiruje do nauki przez zabawę. Pakiet: rozbudza kreatywność i wyobraźnię dziecka, wprowadza dziecko w świat liter i cyfr, kształtuje małą motorykę, ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację uwagi oraz rozwija logiczne myślenie i zdolności matematyczne.

Pedagogika Reggio 
W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o koncepcję Pedagogiki Reggio. Jej zasadniczym założeniem jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Pedagogika Reggio nie jest więc gotowym modelem do zastosowania, lecz podlega ciągłym zmianom  w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. To właśnie intensywny dialog pomiędzy dorosłymi (nauczycielami i rodzicami), a dziećmi, a co za tym idzie – inicjowanie nowych pomysłów i zdobywanie doświadczeń (esperienza reggiana) jest znakiem szczególnym Pedagogiki Reggio. Stąd też nazywa się ją „pedagogiką stawania się” lub „pedagogiką jako projekt”. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze punktem wyjścia i celem.

„Metoda nauki czytania Glena Domana” 
Twórcą metody czytania globalnego jest Amerykanin Glenn Doman lekarz-terapeuta. Opracował ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w założonym przez siebie i kilku współpracowników Instytucie Osiągania Potencjału Ludzkich Możliwości (Filadelfia, 1955 r.); obecnie instytut prowadzony jest przez córkę Glenna – Janet Doman, propagująca idee stymulowania dzieci w wielu dziedzinach.
Doman wychodził z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy.
Propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym- mózg maluszka jest najbardziej chłonny i ma największe potencjalne możliwości rozwoju.

„Odkrywamy siebie” 
Odkrywam siebie to spójna koncepcja edukacyjna od trzylatka do rocznego przygotowania przedszkolnego oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Gwarancją spójności koncepcji jest wspólny zespół autorski, dzięki czemu poszczególne poziomy cyklu są zbieżne tematycznie, a poziom trudności materiału ewoluuje wraz z rozwojem dziecka.

Atuty cyklu:

  • Oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
  • Atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, także dla grup 3- i 4-letnich.
  • Dodatkowe karty aktywności do wyboru w rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
  • Okładki kart pracy do indywidualnego wykończenia przez dzieci.

Mali badacze – „Metoda Projektów” 
Nowoczesne wychowanie przedszkolne ma wyzwalać twórczą aktywność dzieci. Jest to możliwe poprzez  zainspirowanie ich do różnorodnych, dobrze zaplanowanych działań, które zmierzają do kształtowania nie jednej, a wielu umiejętności dziecka. Takie właśnie wielopoziomowe oddziaływanie umożliwia metoda projektu edukacyjnego. Jest to działanie przynoszące bardzo dobre efekty łączenia działań praktycznych  i umysłowych. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez działanie i samodzielne doświadczenia. Nabywają poczucie odpowiedzialności za własne działania i rozwijają umiejętność efektywnego i zgodnego współdziałania  z rówieśnikami. Ponadto mają wiele okazji do spotkań z ekspertami w danej dziedzinie wiedzy oraz uczestniczenia w zajęciach terenowych, które zapewniają możliwość bezpośredniego poznania. Niezaprzeczalną zaletą stosowanej przez nas metody jest wywoływanie w dzieciach radości tworzenia, poczucia sprawstwa oraz rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego dziecko świata.

Ponadto w naszej codziennej pracy korzystamy z:

Metoda nauczania TRIZ – Pedagogika nastawiona jest na systematyczną  naukę  myślenia – myślenia efektywnego, które daje szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, na całościowe postrzeganie świata. Celem tej metodyki jest rozwijanie takich cech, jak: mobilność, dążenie do nowego, elastyczność, kształtowanie pełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywność poznawczą, twórczą wyobraźnię.

Pedagogiki zabawy – KLANZA,  która stwarza dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania; to swoboda, radość i kreatywność.

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  – metoda, która wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdaniem autorki metody: „Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole. W myśl tej koncepcji niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń.

powrót