ScrollToTop
Nasza Babcia Dla rodzica

Dla rodzica

Tydzień adaptacyjny

Zapraszamy dzieci nowo zapisane do udziału w  darmowych zajęciach adaptacyjnych .

Program ma na celu:

  • skrócenie okresu adaptacji dzieci we wrześniu,
  • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania pociechy pod opiekę personelu przedszkola,
  • nawiązanie relacji z rodzicami,
  • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

Ponadto umożliwi dziecku poznawanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, rozładowanie negatywnych doznań dziecka, wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat przedszkola.


Program

Olek i Ada to nowy cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program edukacji przedszkolnej. Publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci. Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie(zamieszczone w przewodniku metodycznym). Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych. Nowoczesne, kolorowe ilustracje zachęcają do słuchania opowiadań i wypowiadania się na ich temat kształtują, także poczucie piękna u dzieci.

I love Boo. Język angielski poziom B+

Czteropoziomowy kurs nauki języka angielskiego od 3-latka do 6-latka.

Pakiet w pełni zgodny z nową podstawą programową. Przeznaczony zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak i nauczycieli języka angielskiego. Stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. Oparty na podejściu multisensorycznym – aktywizującym wszystkie zmysły. Wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem (TPR). Bazuje na autorskim programie do języka angielskiego. Kurs wzbogacony nagraniami ułatwiającymi wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego.

Ćwiczenia sprzyjają kształtowaniu indywidualnych talentów i predyspozycji dzieci, rozbudzają ich ciekawość.

Plac zabaw

Plac zabaw  to wyjątkowa okazja zarówno do zabawy i nauki, jak i dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. To rozwój psychofizyczny, nauka kreślenia znaków oraz pełne wsparcie w obszarze realizacji zapisów podstawy programowej oraz diagnozy przedszkolnej. Plac zabaw  to kompleksowa pomoc w budowania gotowości dziecka do nauki w pierwszej klasie.Nowoczesne rozwiązanie multimedialne, które ułatwi pracę z grupą i sprawi, że zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Wykorzystaj aplikację Interaktywny Plac zabaw wraz z projektorem i/lub tablicą multimedialną.

Autorski projekt edukacyjny Przedszkolak w Unii Europejskiej

Czas przypadający na pobyt dziecka w przedszkolu, charakteryzuje się wzmożoną aktywnością umysłową dziecka. W tym okresie dzieci interesują się niemal wszystkim. Aby pomóc im zrozumieć pewne pojęcia, należy przekazać je w formie zrozumiałej dla danej grupy wiekowej. Rola przedszkola jest tu bardzo ważna. To my nauczyciele mamy szeroki wpływ na dziecko, to my w dużym stopniu kształtujemy jego osobowość w sposób wszechstronny.

Przedszkole nie jest przystankiem, lecz drogą, która się otwiera na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

Aby poszerzyć krąg oddziaływań na dziecko, przybliżymy tematykę związaną z życiem innych narodów europejskich, odpowiednią do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku przedszkolnym, zaciekawienie tą problematyką, a w rezultacie przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie.

Pedagogika Reggio 
W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o koncepcję Pedagogiki Reggio. Jej zasadniczym założeniem jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Pedagogika Reggio nie jest więc gotowym modelem do zastosowania, lecz podlega ciągłym zmianom  w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. To właśnie intensywny dialog pomiędzy dorosłymi (nauczycielami i rodzicami), a dziećmi, a co za tym idzie – inicjowanie nowych pomysłów i zdobywanie doświadczeń (esperienza reggiana) jest znakiem szczególnym Pedagogiki Reggio. Stąd też nazywa się ją „pedagogiką stawania się” lub „pedagogiką jako projekt”. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze punktem wyjścia i celem.

„Metoda nauki czytania Glena Domana” 
Twórcą metody czytania globalnego jest Amerykanin Glenn Doman lekarz-terapeuta. Opracował ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w założonym przez siebie i kilku współpracowników Instytucie Osiągania Potencjału Ludzkich Możliwości (Filadelfia, 1955 r.); obecnie instytut prowadzony jest przez córkę Glenna – Janet Doman, propagująca idee stymulowania dzieci w wielu dziedzinach.
Doman wychodził z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy.
Propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym- mózg maluszka jest najbardziej chłonny i ma największe potencjalne możliwości rozwoju.

Mali badacze – „Metoda Projektów” 
Nowoczesne wychowanie przedszkolne ma wyzwalać twórczą aktywność dzieci. Jest to możliwe poprzez  zainspirowanie ich do różnorodnych, dobrze zaplanowanych działań, które zmierzają do kształtowania nie jednej, a wielu umiejętności dziecka. Takie właśnie wielopoziomowe oddziaływanie umożliwia metoda projektu edukacyjnego. Jest to działanie przynoszące bardzo dobre efekty łączenia działań praktycznych  i umysłowych. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez działanie i samodzielne doświadczenia. Nabywają poczucie odpowiedzialności za własne działania i rozwijają umiejętność efektywnego i zgodnego współdziałania  z rówieśnikami. Ponadto mają wiele okazji do spotkań z ekspertami w danej dziedzinie wiedzy oraz uczestniczenia w zajęciach terenowych, które zapewniają możliwość bezpośredniego poznania. Niezaprzeczalną zaletą stosowanej przez nas metody jest wywoływanie w dzieciach radości tworzenia, poczucia sprawstwa oraz rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego dziecko świata.

Ponadto w naszej codziennej pracy korzystamy z:

Metoda nauczania TRIZ – Pedagogika nastawiona jest na systematyczną  naukę  myślenia – myślenia efektywnego, które daje szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, na całościowe postrzeganie świata. Celem tej metodyki jest rozwijanie takich cech, jak: mobilność, dążenie do nowego, elastyczność, kształtowanie pełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywność poznawczą, twórczą wyobraźnię.

Pedagogiki zabawy – KLANZA,  która stwarza dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania; to swoboda, radość i kreatywność.

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  – metoda, która wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdaniem autorki metody: „Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole. W myśl tej koncepcji niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń.

powrót