ScrollToTop
Nasza Babcia Dla rodzica

Dla rodzica

Tydzień adaptacyjny

Zapraszamy dzieci nowo zapisane do udziału w  darmowych zajęciach adaptacyjnych .

Program ma na celu:

  • skrócenie okresu adaptacji dzieci we wrześniu,
  • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania pociechy pod opiekę personelu przedszkola,
  • nawiązanie relacji z rodzicami,
  • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

Ponadto umożliwi dziecku poznawanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, rozładowanie negatywnych doznań dziecka, wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat przedszkola.


Program

Przedszkole na ul. Klonowej pracuje na zestawie Nowe przygody Olka i Ady.

Nowe przygody Olka i Ady to kontynuacja cyklu Olek i Ada.

Nowy cykl dla przedszkolaków opracowany został w oparciu o program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola.

Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne i wspólni bohaterowie.

Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie.

Karty pracy przeznaczone są do pracy indywidualnej.

Ćwiczenia w nich zawarte:

– wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły

– rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń

– wyzwalają postawę twórczą

– stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji

– wprowadzają dzieci w świat wartości

Przedszkole na Wrzosowej pracuje na podręcznikach i kartach pracy Nowa Trampolina.

Nowa Trampolina jest kompletną serią materiałów dydaktyczną, na której można oprzeć wychowanie przedszkolne od drugiego do szóstego roku życia dziecka, uwzględniając grupy mieszane w przedszkolu. Pakiet dla 6-latka wieńczy kilkuletni cykl edukacyjny, zapewniając, że dziecko jest przygotowane na szkolne wyzwania.

W skład zestawu materiałów dydaktycznych dla sześciolatka wchodzą:
•    5-częściowy komplet zróżnicowanych kart pracy – nakierowanych na wspólne kręgi tematyczne, które kształtują umiejętność czytania i pisania, liczenia i rozwijają wrażliwość przyrodniczą dziecka,
•    „Kącik artysty” – zestaw 40 ćwiczeń manualno-plastycznych nakierowanych na rozwój kreatywności sześciolatka, z kartami wielokrotnego użytku,
•    „Zabawy z kodowaniem” – zeszyt ćwiczeń przygotowujący do programowania, który rozwija umiejętność logicznego myślenia oraz kodowania,

•    książeczka „My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne” – wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny sześciolatka.

Inspirujące i dobrze zaprojektowane ćwiczenia zachęcają do działania, rozbudzają ciekawość świata i dobrze przygotowują sześciolatka do wejścia w kolejny etap edukacji. Każdy dzień z Nową Trampoliną sześciolatka to wyjątkowa przygoda!

Pięciolatki

Bardzo starannie opracowane najnowsze materiały, dostosowujące je do różnorodnych umiejętności i możliwości przedszkolaków. Dbamy o rozwój sprawności grafomotorycznej, regularnie zachęcamy do pisania, czytania i liczenia. Przeprowadzamy proste eksperymenty przyrodnicze, jednocześnie kształtując postawy proekologiczne. W przedszkolnej nauce i zabawie pomaga nam rezolutny Trampolinek!

W skład pakietu dla dziecka wchodzą:
• 5-częściowy komplet ciekawych kart pracy – zestaw ćwiczeń, które rozwijają umiejętności grafomotoryczne oraz zachęcają do pierwszych prób czytania, kreślenia liter oraz cyfr,
• “”Kącik artysty”” – zestaw ponad 40 pomysłów na prace manualno-plastyczne wraz z dodatkowymi kartami wielokrotnego użytku,
• książeczka “”My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne”” – zeszyt z zadaniami wspomagającymi podstawowe kompetencje społeczne.

Pakiet 400 kart pracy nie tylko ułatwia pracę w grupach mieszanych, lecz także zapewnia każdemu dziecku ćwiczenia dostosowane do jego potrzeb rozwojowych. Każdy dzień z Nową Trampoliną pięciolatka i sześciolatka to najlepsze pomysły na przedszkolne aktywności!

Czterolatki

Nieustannie wspomagamy rozwój mowy przedszkolaków, starannie przygotowując ilustracje, zadania i ćwiczenia. Wspieramy myślenie przyczynowo-skutkowe czterolatków, a przede wszystkim zachęcamy do samodzielnego odkrywania przyrody i najbliższego otoczenia. Razem z nami eksperymentuje ciekawski Trampolinek!

W skład pakietu dla dziecka wchodzą:

  • 3-częściowy komplet ciekawych kart pracy – zestaw ćwiczeń wspomagających grafomotorykę, myślenie matematyczne, wrażliwość przyrodniczą,
  • Kącik artysty – zbiór zadań inspirujących do wykonania rozmaitych prac plastycznych,
  • książeczka My i świat. Emocje i kompetencje społeczne – 10 opowiadań wraz z poleceniami, które wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny.

Pakiet 80 kart pracy wspiera rozwój kluczowych kompetencji i zapewnia dobrą zabawę. Każdy dzień z Nową Trampoliną czterolatka to niezwykłe przeżycie!

 

Oddział przedszkolny na ul. Strasza pracuje z dziećmi trzyletnimi w oparciu o poradnik metodyczny Odkrywam siebie.

Odkrywam siebie- Trzylatek to pierwsza część cyklu, zbieżna tematycznie z pakietem dla czterolatków i starszych przedszkolaków.

Dzieciom rozpoczynającym swoją edukacyjną przygodę w nabywaniu nowych doświadczeń i rozwijaniu umiejętności.

Bohaterowie cyklu rosną wraz z przedszkolakami.

I love Boo. Język angielski poziom B+

Czteropoziomowy kurs nauki języka angielskiego od 3-latka do 6-latka.

Pakiet w pełni zgodny z nową podstawą programową. Przeznaczony zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak i nauczycieli języka angielskiego. Stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. Oparty na podejściu multisensorycznym – aktywizującym wszystkie zmysły. Wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem (TPR). Bazuje na autorskim programie do języka angielskiego. Kurs wzbogacony nagraniami ułatwiającymi wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego.

Ćwiczenia sprzyjają kształtowaniu indywidualnych talentów i predyspozycji dzieci, rozbudzają ich ciekawość.

Autorski program edukacyjny Poznaję zawody,. Planuję swoją przyszłość.”

Adresatami programu są dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do6 lat), uczęszczające do przedszkola. Program w szczególny sposób kładzie nacisk na realizację treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w korelacji z rozwijaniem kluczowych kompetencji.

Wartości, umiejętności i postawy, w jakie wyposażone zostanie dziecko, zostaną w jego umyśle i sercu na całe życie. Działania dotyczące preorientacji zawodowej w przedszkolu będą podejmowane w toku realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego za pomocą niniejszego programu.

Program „Poznaję zawody” zakłada wsparcie rozwoju zawodowego w okresie całego cyklu edukacji przedszkolnej.

Wielu twórców koncepcji rozwoju zawodowego człowieka podkreśla, że proces wyboru zawodowego to nie jednorazowa decyzja, lecz systematycznie rozwijający się proces, w którym istotne znaczenie ma doradca zawodowy, a jego rolą jest wsparcie w dokonywanych przez człowieka wyborach. Tym doradcą zawodowym w przedszkolu jest nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pedagogika Reggio 
W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o koncepcję Pedagogiki Reggio. Jej zasadniczym założeniem jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Pedagogika Reggio nie jest więc gotowym modelem do zastosowania, lecz podlega ciągłym zmianom  w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. To właśnie intensywny dialog pomiędzy dorosłymi (nauczycielami i rodzicami), a dziećmi, a co za tym idzie – inicjowanie nowych pomysłów i zdobywanie doświadczeń (esperienza reggiana) jest znakiem szczególnym Pedagogiki Reggio. Stąd też nazywa się ją „pedagogiką stawania się” lub „pedagogiką jako projekt”. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze punktem wyjścia i celem.

„Metoda nauki czytania Glena Domana” 
Twórcą metody czytania globalnego jest Amerykanin Glenn Doman lekarz-terapeuta. Opracował ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w założonym przez siebie i kilku współpracowników Instytucie Osiągania Potencjału Ludzkich Możliwości (Filadelfia, 1955 r.); obecnie instytut prowadzony jest przez córkę Glenna – Janet Doman, propagująca idee stymulowania dzieci w wielu dziedzinach.
Doman wychodził z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy.
Propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym- mózg maluszka jest najbardziej chłonny i ma największe potencjalne możliwości rozwoju.

Mali badacze – „Metoda Projektów” 
Nowoczesne wychowanie przedszkolne ma wyzwalać twórczą aktywność dzieci. Jest to możliwe poprzez  zainspirowanie ich do różnorodnych, dobrze zaplanowanych działań, które zmierzają do kształtowania nie jednej, a wielu umiejętności dziecka. Takie właśnie wielopoziomowe oddziaływanie umożliwia metoda projektu edukacyjnego. Jest to działanie przynoszące bardzo dobre efekty łączenia działań praktycznych  i umysłowych. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez działanie i samodzielne doświadczenia. Nabywają poczucie odpowiedzialności za własne działania i rozwijają umiejętność efektywnego i zgodnego współdziałania  z rówieśnikami. Ponadto mają wiele okazji do spotkań z ekspertami w danej dziedzinie wiedzy oraz uczestniczenia w zajęciach terenowych, które zapewniają możliwość bezpośredniego poznania. Niezaprzeczalną zaletą stosowanej przez nas metody jest wywoływanie w dzieciach radości tworzenia, poczucia sprawstwa oraz rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego dziecko świata.

Ponadto w naszej codziennej pracy korzystamy z:

Metoda nauczania TRIZ – Pedagogika nastawiona jest na systematyczną  naukę  myślenia – myślenia efektywnego, które daje szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, na całościowe postrzeganie świata. Celem tej metodyki jest rozwijanie takich cech, jak: mobilność, dążenie do nowego, elastyczność, kształtowanie pełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywność poznawczą, twórczą wyobraźnię.

Pedagogiki zabawy – KLANZA,  która stwarza dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania; to swoboda, radość i kreatywność.

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  – metoda, która wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdaniem autorki metody: „Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole. W myśl tej koncepcji niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń.

powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status