ScrollToTop
Nasza Babcia Bez kategorii zarządzenie

zarządzenie

Zarządzenie

Dyrektora Przedszkola „Nasza Babcia” w Kielcach

w sprawie zasad kształcenia na odległość

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz §3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin Kształcenia na Odległość w Przedszkolu „Nasza Babcia” w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§2. Regulamin obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty poprzez zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§3. Dopuszcza się wprowadzanie zmian do Regulaminu.

§4. Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych do zapoznania się Regulaminem.

§5. Regulamin zostanie opublikowany na stronach dzienniku elektronicznym Przedszkola….

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r

Regulamin Kształcenia na Odległość w Przedszkolu „Nasza Babcia” w Kielcach

 1. Postanowienia wstępne

§1. Regulamin określa:

 1. sposób realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 2. sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;
 3. sposób współpracy z wychowawcami i koordynowania przez niego współpracy z rodzicami i dziećmi, w tym możliwość konsultacji z wychowawcą grupy prowadzącym zajęcia w określonej formie i terminie;
 4. sposób modyfikacji zestawu programu wychowania przedszkolnego, tak by dostosować go do wybranej metody nauki zdalnej;
 5. zasady ustalania tygodniowych treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

 

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z sytuacją epidemiologiczną

§2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadnia przedszkola realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem:

 1. dziennika elektronicznego przedszkola;

 2. innych środków komunikacji elektronicznej;

 3. materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, Kuratorium Oświaty;

 4. materiałów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię.

§4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w postaci:

 1. wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków, o których mowa w §3;

 2. informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

§5. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców oraz nauczycieli o formach przyjętej nauki na odległość w szkole.

§6. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania materiałów dydaktycznych i wychowawczych przez dziennik elektroniczny lub inną dostępny środek komunikacji elektronicznej.

§7. Nauczanie na odległość w danym oddziale koordynuje wychowawca oddziału przy współpracy z dyrektorem przedszkola.

§8. W razie problemów z dostępem z podanych materiałów nauczyciel zobowiązany jest zaproponować uczniowi inną formę ich przekazania lub utrwalania wiedzy.

§9. W przypadku dzieci niepełnosprawnych nauka powinna odbywać się z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§10. Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu upoważnienia organu prowadzącego, może użyczyć uczniowi lub nauczycielowi sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość.

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 

§.11.1 Nauczyciel zobowiązany jest do odnotowywania tematów zajęć planowanych w określonych tygodniach.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do przesłania dyrektorowi przedszkola w określonym terminie wykazu zrealizowanych zadań – zgodnie z załącznikiem 1 do Regulaminu.

 1. Sposób współpracy dyrektora z wychowawcami i koordynowanie jego współpracy z rodzicami

§. 12. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.

§. 13. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora przedszkola w postaci SMS, dziennika elektronicznego, e-mail, komunikatory internetowe.

§. 14 Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.

§. 15 Dyrektor przedszkola może w szczególnych przypadkach wezwać nauczyciela do placówki.

§. 16 Zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obecność nauczyciela będzie sprawdzana poprzez odczytanie listy i sporządzenie adnotacji w protokole.

§.17. 1. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia rodziców o terminach i godzinach wyznaczonych konsultacji.

2.Nauczyciel zobowiązany jest do odpowiedzi na pytania zadawane przez rodziców poprzez ustalony sposób komunikowania.

 1. Modyfikacja zestawu programu wychowania przedszkolnego

§18. Dokonano modyfikacji programów wychowania przedszkolnego poprzez uzupełnienie o materiały i ćwiczenia wykorzystywane w edukacji na odległość.

VI. Sposób ustalania tygodniowych treści nauczania w poszczególnych oddziałach

§. 19. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.

2. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania do wiadomości rodziców przy użyciu dziennika elektronicznego lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

3. Nauczyciel może przesyłać indywidualne materiały dydaktyczne uwzględniające potrzeby danego dziecka, w szczególności z niepełnosprawnością lub objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

§. 20. 1.Wychowawca oddziału pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz logopedą i psychologiem.

§. 21 Nauczyciele specjaliści mają obowiązek:

 1. Otaczania opieką i udzielania wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom;

 2. Informowania o dostępnych materiałach niezbędnych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym lub posiadającym opinię psychologiczną;

 3. Inicjowania i prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych;

 4. Ustalenia form i czasu kontaktu z rodzicem.

  1. Postanowienia końcowe

§22. Regulamin wychodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela

1.Wykaz zrealizowanych zadań w okresie od … do….

Dzień tygodnia

Liczba godzin

Zadania

     
     
     

……………………………………..

Data i podpis nauczyciela

powrót