ScrollToTop
Nasza Babcia Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Wybierz placówkę do której chcesz zapisać dziecko

Przedszkole WrzosowaPrzedszkole KlonowaŻłobek Strasza

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do Niepublicznego Przedszkola Nasza Babcia na rok szkolny
od dnia

Proszę o przyjęcie do Przedszkola Niepublicznego "Nasza Babcia", mojego dziecka:

Rodzice - Opiekunowie

Matka

Ojciec

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od do

Czy dziecko będzie korzystać z obiadów? taknie

Śniadanie taknie

Obiad taknie

Podwieczorek taknie

Inne ważna informacje (np. choroby, alergie, rodzina zastępcza, itp.)

Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się:

 1. niezwłocznie poinformować Przedszkole o zmianach w podanych wyżej informacjach,
 2. podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników Przedszkola,
 3. zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Niepublicznego Przedszkola „Nasza Babcia” oraz stosować
  się do zawartych tam postanowień,
 4. terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu
 5. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
  nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem przedszkola)
 6. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 7. uczestniczenia w zebraniach rodziców.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z przyjęciem i pobytem
naszego dziecka w przedszkolu - danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. ).
W/w informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione
tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status