ScrollToTop
Nasza Babcia Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz placówkę do której chcesz zapisać dziecko

  WrzosowaKlonowaStrasza

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

  do Niepublicznego Przedszkola Nasza Babcia na rok szkolny
  od dnia

  Proszę o przyjęcie do Przedszkola Niepublicznego "Nasza Babcia", mojego dziecka:

  Rodzice - Opiekunowie

  Matka

  Ojciec

  Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od do

  Czy dziecko będzie korzystać z obiadów? taknie

  Śniadanie taknie

  Obiad taknie

  Podwieczorek taknie

  Inne ważna informacje (np. choroby, alergie, rodzina zastępcza, itp.)

  Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się:

  1. niezwłocznie poinformować Przedszkole o zmianach w podanych wyżej informacjach,

  2. podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników Przedszkola,

  3. zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Niepublicznego Przedszkola „Nasza Babcia” oraz stosować
   się do zawartych tam postanowień,

  4. terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu

  5. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
   nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem przedszkola)

  6. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

  7. uczestniczenia w zebraniach rodziców.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z przyjęciem i pobytem
  naszego dziecka w przedszkolu - danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. ).
  W/w informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione
  tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
  Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

  powrót